Regionale Energie Strategie gaat de inspraakfase in

LOCHEM/REGIO - De Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio, een regionale netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt aan een energieneutrale en circulaire economie en samenleving, gaat een nieuwe fase in: die van inspraak door de burgers. Het afgelopen jaar is het concept met vele betrokken partijen besproken. Ook zijn onderzoeken en haalbaarheidsstudies gedaan. Dit heeft geleid tot een ontwerp-RES 1.0, waarin staat dat de regio verwacht in het jaar 2030 1,07 terawattuur (ofwel 1,07 miljard kWh) duurzame energie op te wekken. De ontwerp-RES 1.0 ligt tot en met 31 mei ter inzage voor inspraak.

De inwoners krijgen nu de gelegenheid om inspraakreacties aan te dragen. Deze worden gebundeld en gaan samen met de ontwerp-RES 1.0 naar de gemeenteraden van de in Cleantech samenwerkende gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen), Provinciale Staten van Gelderland en de Algemeen Besturen van waterschappen. Zij nemen in twee stappen een besluit over deze versie van de Regionale Energie Strategie. Definitieve vaststelling van de RES 1.0 is gepland voor uiterlijk half december van dit jaar, waarna de Cleantech Regio deze doorstuurt naar het Nationaal Programma RES.

Klimaatakkoord
De RES is een gezamenlijke ambitie en strategie voor de bijdrage van de Cleantech Regio aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel duurzame energie in 2030 met wind en zon zou moeten worden opgewekt en waar dat mogelijk is. Gemeenten beslissen over precieze locaties en voorwaarden op lokaal niveau. Zij betrekken belanghebbenden daarbij om zo tot een zorgvuldige afweging te komen. Ook geeft de RES inzicht in de regionale infrastructuur warmte. Hiervoor wordt aanbod en vraag naar duurzame warmte in beeld gebracht en welke kansen er zijn voor ontwikkeling.
Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden van het gebied zeer belangrijk. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0. In het ontwerp is de verwachte hoeveelheid duurzame energie voor 2030 lager dan in het concept: van 1,23 naar 1,07 TWh. Dit verschil komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt, dat in dit gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens. De duurzame energie wordt gehaald uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh).

Windmolens en zonnepanelen
De ontwerp-RES 1.0 legt de volksvertegenwoordigers het volgende voor: de bouw van ongeveer vijftien windmolens en gebruik van circa 600 hectare land en grote daken voor zonnepanelen. De drie bestaande en drie beoogde windmolens (die nu in procedure zijn bij de Raad van State) in Zutphen worden hierin meegeteld, net als de al aangelegde zonnepanelen op land en daken.
Het grootschalig gebruik van daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33 procent van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van boerenbedrijven, kantoren en andere bedrijven waarop meer dan vijftig zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat dit ook aandacht vraagt voor opslag van energie.

Gemeente Lochem
De gemeente Lochem neemt haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de doelen en zet in op 0,12 TWh energie uit wind en zon. De gemeente wil ruimte vinden voor ongeveer vier windmolens van 3 megawatt (0,3 TWh). Ook moet er in totaal 100 hectare zonnepark op de grond komen. Daarvan is inmiddels 60 hectare vergund. Daarnaast wordt bekeken hoeveel zonne-energie met daken in de gemeente is op te wekken.
Op dit moment werkt de gemeente aan een beleidskader grootschalig energie opwekken met wind en zon. Daarin komen randvoorwaarden voor voorlopig één windproject en voor een of twee grote zonneparken. Als deze zijn gerealiseerd, komt er een evaluatie. Dan kan het beleid, in samenspraak met de inwoners eventueel bijgestuurd worden. Ook bekijkt de gemeente Lochem de mogelijkheden voor een denktank met inwoners.

Besluitvorming
Alle gemeenten binnen de Cleantech Regio vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. Ook is het belangrijk dat gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van waterschappen zorgvuldig een besluit kunnen nemen. Daarom waren inwoners en organisaties het afgelopen jaar al betrokken bij de totstandkoming van de ontwerp-RES 1.0. Dit gebeurde met onder andere informatieavonden en ontwerpateliers.
Maar ook nu wordt er nog een extra inspraakmogelijkheid geboden, waardoor de definitieve RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar pas half december wordt aangeleverd bij het Nationaal Programma RES. Het ontwerp ligt nu zes weken ter inzage, waarna het samen met de binnengekomen reacties wordt aangeboden aan de gemeenteraden, staten en Algemeen Besturen van waterschappen. De besluitende volksvertegenwoordigers kunnen op basis hiervan moties en amendementen indienen. Deze worden verwerkt in een aangepaste versie, die opnieuw in deze instanties wordt besproken voor zij een definitief besluit nemen over de RES 1.0.
De ontwerp-RES 1.0 is in te zien op onderstaande websites en die van de deelnemende gemeenten, waterschappen en de provincie. De inspraaktermijn is van 19 april tot en met 31 mei. Inwoners kunnen vanaf 19 april hun reactie insturen via windenzon@lochem.nl of per brief aan de gemeente Lochem, afdeling Ruimte, team Milieu, postbus 17, 7240 AA Lochem.


www.lochem.nl/windenzon
www.cleantechregio.nl/res

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden