Infobijeenkomst visie herinrichting Berkel Borculo - Lochem

Geesteren - Om op de Berkel meer structuur en stromingsvariatie te kunnen ontwikkelen voor de ecologie wil Waterschap Rijn en IJssel de kades langs de Berkel naar buiten verleggen.

Er komt zo ruimte voor een smaller zomerbed met meer structuur en stromingsvariatie en een breder winterbed voor het tijdelijk bergen en vertraagd afvoeren van piekafvoeren. Daarnaast is er een wens om extra cascades aan te leggen die passeerbaar zijn voor zowel vis als kano's en om het Berkelpeil beter af te stemmen op het oplopende maaiveld vanaf Lochem naar Borculo. Daarmee wordt ook meer water vastgehouden.

Dit alles is onderdeel van de visie die de afgelopen maanden samen met diverse vertegenwoordigers uit het gebied ontwikkeld is voor de herinrichting van de Berkel op het traject Borculo- Lochem. In de visie is aangegeven hoe men deze thema's meeneemt in het gebiedsproces dat de komende jaren gaat lopen. De visie beperkt zich daarmee niet tot alleen de Berkel, maar belicht het gehele gebied tussen Lochem en Borculo.

Andere doelen en wensen
Naast waterdoelen kijkt men ook naar andere wensen en opgaven in het gebied. Vanuit de landbouw zijn er bijvoorbeeld wensen om de kavelstructuur te verbeteren. Ook zijn er wensen om de Berkel aantrekkelijker en beleefbaarder te maken voor wandelaars en fietsers en willen sportvissers, zompen- en kanovaarders de mogelijkheden die ze nu hebben zoveel mogelijk behouden. Met de herinrichting van de Berkel en de zijwatergangen wordt tevens gezocht naar mogelijkheden om natuur- en landschapswaarde te versterken, de biodiversiteit te vergroten en het water in droge tijden langer vast te houden.

Informatiebijeenkomst 27 juni
Op 27 juni informeert men graag over de bovengenoemde visie in de Melktap, Nettelhorsterweg 21 in Geesteren. De visie is geen uitgewerkt plan maar biedt handvatten voor gesprek en verdere uitwerking. Hier heeft men ook uw input nodig. Na een korte presentatie van de opgaven, de visie en de vervolgaanpak is er gelegenheid voor een gesprek aan diverse thematafels, waaronder landbouw, klimaat, natuur en landschap en het recreatief gebruik. Men houdt twee informatierondes de eerste ronde start om 15.00 uur en de tweede ronde start om 20.00 uur. Men kan zelf kiezen welke ronde schikt. Men hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Meer berichten