Probus-voorzitters Hajo Kruijff (Lochem) en Jan Elsinga (Borculo, rechts) symboliseren de samenwerking, met op de achtergrond de thuisbasis. Foto: Peter Vorderman
Probus-voorzitters Hajo Kruijff (Lochem) en Jan Elsinga (Borculo, rechts) symboliseren de samenwerking, met op de achtergrond de thuisbasis. Foto: Peter Vorderman

Probusclubs Borculo en Lochem snuffelen verder aan samenvoeging

Maatschappij

BORCULO/LOCHEM - De dalende aanwas en vergrijzing van veel verenigingen is een maatschappelijke trend, die zich ook bij de Probusclubs Borculo en Lochem manifesteert. Met het doel te verkennen of toekomstige samenvoeging van beide clubs meerwaarde heeft en gewenst is, zijn het afgelopen jaar enkele gezamenlijke sessies georganiseerd. Een initiatief dat dit jaar wordt voortgezet. De eerste bijeenkomsten werden goed bezocht en waren geanimeerd. Of dat uiteindelijk zal leiden tot een daadwerkelijke samenvoeging is nog onduidelijk, vooralsnog is het een ‘snuffelstage’.

Door Peter Vorderman

Op de vraag wat Probus precies is gaan de voorzitters van de clubs in Borculo (Jan Elsinga) en Lochem (Hajo Kruijff) er eens goed voor zitten: “Probus (Professionals and Businessmen) is een beweging voor (bijna) postactieven van doorgaans 55 jaar en ouder, die maatschappelijk verantwoordelijke functies hebben vervuld en afkomstig zijn uit verschillende beroepsgroepen. De leden hechten waarde aan het elkaar regelmatig ontmoeten, ieder vanuit zijn of haar persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond.”
“De Probusclubs Borculo en Lochem beleggen tweewekelijks bijeenkomsten. Daarbij houden de leden beurtelings voordrachten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook worden hiervoor wel externe gastsprekers uitgenodigd. Het is altijd een gezellig en ook vaak interessant samenzijn, waarbij je een blik krijgt in het werk- en aandachtsveld van anderen. De uitwisseling van kennis en levens- en beroepservaringen wordt als zeer waardevol ervaren. Doorgaans wordt daarna gezamenlijk geluncht, waarbij de sociale contacten kunnen worden onderhouden”, aldus de twee voorzitters.

Hilarisch
“Van tijd tot tijd worden ook excursies en andere plezierige bijeenkomsten georganiseerd, zoals een bedrijfsbezoek, nieuwjaarsdiner, zomerfeest, jeu de boules, fietstocht e.d., waarbij ook de partners welkom zijn”, vertellen Elsinga en Kruijff. “Af en toe leidt dat tot hilarische situaties. Zo zaten we vorig jaar met zijn allen in een treintje achter een tractor voor een rondrit door de Ruurlose dreven en nam de chauffeur een verkeerde afslag, waardoor we in de middle of nowhere terecht kwamen”, grinnikt vicevoorzitter Lochem Wiebe Bijker. Hij vervolgt: “De activiteiten van Probusclubs zijn primair gericht op het bevorderen van de saamhorigheid, vriendschap en wederzijds respect tussen de leden. Het zijn dan ook geen serviceclubs zoals Rotary of Lions, die zich ook richten op vrijwillige dienstbaarheid aan de samenleving en netwerken, hetgeen onder meer tot uiting komt in fundraisingprojecten en het ter beschikking stellen van (vak)kennis.”

430 clubs
In Nederland zijn ruim 430 Probusclubs actief met in totaal bijna 12.500 leden, waarbij een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen wordt nagestreefd. Momenteel is Probus Borculo nog een herenclub, terwijl Lochem uit 50-50 gemengd mannen-vrouwen bestaat. Wereldwijd bestaan naar schatting 5.500 clubs met totaal 450.000 leden. De thuisbasis van zowel Probus Lochem als Probus Borculo is al sinds jaren het Hotel Hof van Gelre in Lochem.
Inherent aan clubs met seniore leden zijn vergrijzing en terugloop van het ledenaantal, in combinatie met onvoldoende nieuwe aanwas. Dalende ledenaantallen van verenigingen zijn een brede maatschappelijke trend. “Ook de Probusclubs van Borculo en Lochem worden hiermee geconfronteerd, we hebben meer vertrekkers dan nieuwkomers. Daarom is op initiatief van Probusclub Borculo na goed overleg besloten om in 2022 een viertal en in 2023 zelfs zes gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. Deze reeks bijeenkomsten wordt met een knipoog ‘snuffelstage’ genoemd en heeft als doel de onderlinge kennismaking te verdiepen en te verkennen of een toekomstige samenvoeging de toekomstbestendigheid van de clubs kan bevorderen.”, aldus Kruijff.

Positief
Beide clubs tonen zich positief over de ervaringen tot nu toe. Elsinga: “De bijeenkomsten werden druk bezocht en waren geanimeerd, met een ontspannen vermenging van beide groepen. Een bijkomend voordeel is dat de inleiders een groter gehoor hadden, wat de interactie ten goede kwam. Na de volgende reeks gezamenlijke bijeenkomsten gaan we eind 2023 de ‘snuffelstage’ evalueren en wordt door de algemene ledenvergaderingen besloten of samenvoeging een goede optie is. Aansluitend zullen werkgroepen de praktische zaken uitwerken, waaronder de bestuurssamenstelling, statuten, huishoudelijk reglement, activiteitencommissies, financie¨n en websites. Na definitieve besluitvorming begin 2025 kan een mogelijke samenvoeging daadwerkelijk inhoud worden gegeven. Maar we laten de tijd zijn werk doen.”
De voorzitters beamen dat het een relatief lang traject is, maar dat de zorgvuldigheid dit vereist. “Bovendien maakt binnen onze doelgroep een dagje meer of minder ook niet uit”, knipoogt Kruijff. “Zonder of met samenvoeging zijn en blijven de Probusclubs een geweldig platform om actief en maatschappelijk betrokken te blijven en nieuwe vrienden te maken. Mensen die belangstelling hebben en meer willen weten over onze clubs worden dan ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen via de respectievelijke websites.”


https://borculo.probus-nederland.nl
https://lochem.probus-nederland.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Berkelbode