Logo berkelbode.nl

In gesprek over spelregels om productie zonne-energie te versnellen

  Politiek

Lochem - Het college stelt de gemeenteraad voor om grootschalige productie van zonne-energie versneld mogelijk te maken. Het gaat om zonneparken met een omvang van maximaal 16 hectare. Vroegtijdig overleg met omwonenden en zorgvuldige inpassing in het landschap zijn daarbij erg belangrijk. Ook wil het college in overleg met LTO.

In de gemeente Lochem is grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk op plekken die zijn aangegeven op de themakaart uit de Omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Initiatiefnemers moeten zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en inpassing in het landschap en omwonenden daarbij vroegtijdig betrekken. Ook moeten omwonenden er voordeel van kunnen hebben. Het college stelt voor om de weg die initiatiefnemers moeten doorlopen voor een omgevingsvergunning te bekorten.

Twee pilots
Twee bedrijven hebben belangstelling om een zonnepark te ontwikkelen van 9 en 16 hectare. Om hiervoor in maart 2018 subsidie aan te kunnen vragen, hebben zij tijdig een (ontwerp) omgevingsvergunning nodig. Uit deze pilots moet blijken of de processen om te komen tot zonneparken, naar tevredenheid verlopen.

Klimaatdoelen
Volgens het uitvoeringsprogramma Klimaat & Energie moet in 2018 15% van de totale energiebehoefte in onze gemeente lokaal en duurzaam worden opgewekt. De tijd om deze enorme opgave uit te voeren is beperkt. Daarom komt het college met dit voorstel aan de raad.

Zonne-energie onmisbaar
In de loop van dit jaar wordt duidelijk welke strategie de komende jaren ingezet wordt om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Grootschalige productie van lokale duurzame energie uit zon en wind is hierin onmisbaar. De twee pilots en het lopende initiatief voor het zonnepark op Armhoede zijn samen goed voor 33 hectare zonnepark. Wil Lochem het klimaatdoel in 2018 halen dan is er 100 ha aan zonnepark nodig. Dat is minder dan 0,5 procent van het Lochemse grondoppervlak. Zonneparken zijn op korte termijn te realiseren in tegenstelling tot wind.

De gemeenteraad praat hierover voor het eerst op 4 december.

Meer berichten

Shopbox