Afbeelding

Ingezonden brief D66: Feiten over bouwlocaties

Politiek

We staan als politieke partijen in Lochem voor een stevige taak. We moeten in 4 kernen - Gorssel, Epse, Eefde en Barchem - bouwlocaties aanwijzen. Eerder deden we dat al in Lochem, Laren en Harfsen. Dat is nodig zodat onze jongeren, starters, jonge gezinnen, ouderen en mensen met een beroep als lerares of verpleegkundige in Lochem betaalbaar kunnen wonen. De gemeenteambtenaren deden veel voorwerk, en raadpleegden inwoners. Het college komt nu met toekomstige bouwlocaties. Het is aan de gemeenteraad om hiermee in te stemmen en/of om wijzigingen aan te brengen. Iedere keuze is lastig, heeft voor- en nadelen, maar moet integer worden gemaakt en goed worden beargumenteerd. Daarbij helpt het niet als politieke partijen karikaturen schetsen van de locaties, door de ene potentiële bouwlocatie tot uniek, kwetsbaar natuurgebied te bestempelen, waar bouwen een verschrikkelijke vloek zou zijn, en bij de andere locatie de natuurwaarden met betrekking tot bodem en waterhuishouding, te bagatelliseren of te ontkennen.

Beter is het om de feiten op een rij te zetten:
De locatie Eefde-Noordoost is een agrarisch perceel, zoals vrijwel alle andere bouwlocaties in de kernvisies. Dat wil niet zeggen dat er in de nabijheid geen bijzondere natuur leeft; zeldzame salamanders, vleermuizen, reeën, dassen en steenmarters. In de analyse van de gemeente, scoort deze locatie iets lager dan de andere mogelijke bouwlocaties in deze kern. Dit komt onder meer omdat deze locatie een lage ligging heeft in het beekdal van de Eefse Beek met hogere grondwaterstanden. Bouw van nieuwe woningen in een beekdal vraagt om ophoging en drooglegging met negatieve gevolgen voor de (natte) natuurwaarden.

Ook de locatie Gorssel-Noordoost betreft een agrarisch perceel dat in gebruik is als maisveld en grasland. En ja, ook in de nabijheid van deze locatie komen vele diersoorten voor en kan genoten worden van coulisselandschap en prachtige natuur, zoals overal in onze gemeente. Er zijn groepen die zich luidruchtig verzetten tegen de verschillende locaties. Maar, uit de kernvisie Gorssel, waarvoor veel bewoners zijn geraadpleegd, blijkt bijvoorbeeld dat 80 procent deze locatie als geschikte woningbouwlocatie ziet. Dat komt doordat bewoners niet alle groene plekken in de kern zelf willen volbouwen en omdat deze locatie met beperkte wegenbouw is te ontsluiten. De voorzet van het college, waar de gemeenteraad nu over moet stemmen, is niet zaligmakend. Maar een karikatuur schetsen van te maken keuzes, brengt burgers alleen maar valse hoop en uiteindelijk onbegrip over de gemaakte keuzes.

Daar moeten we voor waken. Er is al te veel onbegrip en onvrede in onze wereld.


Fractie D66 Lochem

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant