Afbeelding

Nieuwe visie op wonen en zorg voor kwetsbare mensen

Wonen

LOCHEM - De komende jaren is er grote behoefte aan woonvormen met zorg, ondersteuning en welzijnsvoorzieningen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor is een Woonzorgvisie geschreven die de basis moet vormen voor realiseren van deze woningen. De gemeente werkt hierin nauw samen met woningcorporaties, vastgoedeigenaren, zorgpartijen en welzijnsorganisaties. De gemeenteraad bespreekt naar verwachting op 11 december tijdens een beeldvormende tafel de woonzorgvisie. 

Een belangrijke reden voor het opstellen van deze Woonzorgvisie is dat er in de gemeente Lochem sprake van vergrijzing en ontgroening, veel sterker dan provinciaal en landelijk. Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe. Er is een tekort aan zorgpersoneel en het aantal mantelzorgers neemt af. Deze ontwikkeling zal zich de 20 jaar doorzetten. Er zijn niet genoeg beschikbare woningen voor ouderen. Daarnaast zijn er ook geschikte woningen nodig voor andere zorgdoelgroepen, zoals kwetsbare jongeren en mensen met een GGZ-problematiek. 

De Woonzorgvisie is gericht op de behoefte aan woonruimte met zorg, ondersteuning en welzijnsvoorzieningen voor: kwetsbare ouderen met een psychogeriatrische en/of somatische zorgvraag; inwoners met een handicap;  jongeren in de jeugdzorg met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen of jongeren die 18 jaar worden en uitstromen uit de jeugdzorg en inwoners met psychiatrische en/of verslavings-achtergrond of complexe psychosociale problemen en/of mensen die vallen onder Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang. 

Op tijd nadenken over de toekomst
Met de groeiende groep ouderen is de huidige manier van wonen, zorg en ondersteuning in de toekomst onhoudbaar. Een omslag is nodig. Daarom staan in de woonzorgvisie vijf punten beschreven die belangrijk zijn voor het realiseren van nieuwe woonconcepten. Namelijk het stimuleren van inwoners dat zij op tijd gaan nadenken waar ze in de toekomst willen wonen. Het bevorderen van informele hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren voor inwoners met een zorgbehoefte. Maar ook is het belangrijk om open te staan voor (innovatieve) woonvormen in de gemeente om zo de doorstroom te bevorderen. Daarnaast kunnen innovaties op het gebied van wonen, technologie, zorg inwoners met een zorgbehoefte ondersteunen. Om deze doelen te behalen is het cruciaal dat verhuurders, zorgvastgoedeigenaren, zorg- en welzijnsaanbieders en andere netwerkpartners samen aan de slag gaan met een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Hoe nu verder?
De gemeenteraad spreekt naar verwachting de Woonzorgvisie op 11 december (beeldvormend), 15 januari (meningvormend) 29 januari (vaststelling). Wanneer de gemeenteraad de Woonzorgvisie heeft vastgesteld wordt begonnen met een uitvoeringsagenda. De Woonzorgvisie is digitaal in te zien zodra de agenda van de politieke avond op 11 december bekend wordt gemaakt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant