De 13-jarige Tim Roenhorst (tweede van rechts) brengt zijn bezwaren tegen zonnepark Berkenschot naar voren. Foto: Henri Bruntink
De 13-jarige Tim Roenhorst (tweede van rechts) brengt zijn bezwaren tegen zonnepark Berkenschot naar voren. Foto: Henri Bruntink Henri Bruntink

Massa insprekers tegen zonnepark Bekenschot Barchem

Politiek

LOCHEM/BARCHEM - Sommige onderwerpen houden de gemoederen zo bezig dat ze niet in één vergaderavond zijn te vangen. Zonnepark Bekenschot Barchem is zo’n onderwerp. Maandagavond deden 15 betrokkenen hun zegje tijdens een inspraakbeurt van elk 3 minuten. Volgende week maandag volgen er nog eens 18, waarmee het totaal dus op 33 komt. De vraag die de gemeenteraad binnenkort moet beantwoorden blijft - op papier - relatief simpel: Valt de aanvraag onder oud beleid, of is juridisch sprake van een geheel nieuwe aanvraag?

Door Henri Bruntink

In dat laatste geval zou de vergunningaanvraag onder nieuw beleid vallen en afgewezen moeten worden. Er werden opnieuw veel argumenten tegen Bekenschot aangevoerd, maar die doen grotendeels pas ter zake als vaststaat of de gemeente de vergunningaanvraag al dan niet in behandeling neemt. Het college van B&W stelt de raad voor om mee te werken aan de plannen van de grondeigenaar en ontwikkelaar TP Solar. Voornaam argument is dat de aanvraag binnen oud beleid valt en dat Lochem een betrouwbare overheid wil zijn.

Nieuwe aanvraag
Zo bezien zijn de juridische argumenten die maandag werden geopperd door insprekers van belang. De kwestie - die al 5 jaar speelt - verdicht zich tot de vraag of de inhoud van de laatste vergunningaanvraag nog beschouwd kan worden tot een gewijzigde aanvraag of dat sprake is van een heel nieuw plan. Zowel insprekers als TP Solar zeggen die vraag aan juristen te hebben voorgelegd en ze kregen elk een ander antwoord. Feit is dat het nodige is gewijzigd in het plan, deels op aangeven van met name de provincie en op het gebied van ecologie en landschappelijke inpassing. Zo is het aantal zonnepanelen verminderd en het aandeel natuur en ruimte voor landschappelijke inpassing vergroot. Totaal gaat het om 16 hectare, waarvan 10 hectare zonnepanelen. Een van de insprekers bracht in dat de gemeente in strijd met het bestemmingsplan buitengebied handelt.

Twee Kamer
Daarin staat onder meer dat ecologische verbindingszones onder bijna geen enkele voorwaarde mogen worden versnipperd. Uitzondering is mogelijk als sprake is van een doorslaggevend maatschappelijk belang. Dat laatste zien insprekers als niet relevant sinds de ministers Jetten en De Jonge de Tweede Kamer hebben laten weten dat zonneparken op landbouwgrond niet meer de voorkeur verdienen. Zon-op-dak geldt als betere optie. In juridisch opzicht is ook nog interessant of de initiatiefnemers de juiste weg hebben bewandeld als het gaat om communicatie en participatie. Omwonenden vinden dat dit niet het geval is. Eerder al maakten ze melding van gespreksverslagen waarin ze zich niet herkennen en chaotisch verlopen informatiebijeenkomsten.

TP Solar
De woordvoerder van TP Solar, die zich ook als inspreker had gemeld, zei zich bewust te zijn van effecten van een zonnepark als Bekenschot op de omgeving en dat omwonenden dat nooit leuk vinden. Draagvlak is bij dergelijke projecten bij voorbaat lastig te vinden, zo zei hij. Net als bij veel andere ruimtelijke ontwikkelingen in een klein land als Nederland. Hij vindt dat goed is geluisterd en dat zoveel mogelijk zorgen van omwonenden zijn weggenomen en de negatieve effecten zoveel mogelijk zijn beperkt. TP Solar vindt dat duurzame opwek van energie nog steeds nodig is en dat Bekenschot een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen. Omdat volgens de initiatiefnemers sprake is van een aangepast plan is het volgens de woordvoerder in de haak dat het onder het oude beleid van de gemeente Lochem valt en dat de vergunningaanvraag dus in behandeling moet worden genomen.

Politiek
Veel andere gewisselde argumenten zijn, hoewel begrijpelijk, niet erg relevant zolang de basisvraag, over het al dan niet starten van de vergunningprocedure, niet is beantwoord door de gemeenteraad. Uit de vragen die raadsleden maandag aan de insprekers stelden was niet direct te destilleren welke houding de fracties aannemen tegenover het collegevoorstel. Volgende week maandag volgt nog een ingelaste gesprekstafel met de andere 18 insprekers. Daarna kan de raad besluiten om nog een gesprekstafel te beleggen om met de wethouder van gedachten te wisselen. Als dat het geval is, komt het onderwerp waarschijnlijk pas op de raadsagenda van maandag 13 mei te staan. Dan zou eindelijk een beslissing moeten vallen in deze slepende kwestie. Omwonenden hopen vurig dat het plan dan definitief wordt afgeschoten. Hoe de initiatiefnemers daar dan - ook in juridische zin - op zullen reageren is vraag twee.

Jongste inspreker
Tijdens de vergadering was de 13-jarige Tim Roenhorst als eerste aan de beurt om in te spreken. Hij werd gepresenteerd als ‘de jongste inspreken ooit’. Hij zei onder meer dat hij dagelijks, op weg naar school, langs het tractorpullingterrein tussen Barchem en Lochem fietst, waar de afgelopen jaren ook Normaal optrad voor 50.000 mensen. “Ik kan me bijna niet voorstellen dat het zonnepark nog vele malen groter moet worden dan dat terrein”, zo liet hij de raadsleden weten. Tim was eerder de duizendste ondertekenaar van de petitie die vereniging Hobama hield. Daarmee werden 1200 handtekeningen tegen Bekenschot opgehaald.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant