Deel van de cover van de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Lochem.

Deel van de cover van de ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Lochem.

Lochem presenteert ontwerp-omgevingsvisie 2040

Politiek

LOCHEM/GORSSEL - Onder de titel ‘Krachtig en in balans’ heeft de gemeente Lochem de ontwerp-omgevingsvisie gepresenteerd. Deze ligt tot 9 april ter inzage en gedurende die periode kunnen zienswijzen worden ingediend. De visie benoemt ambities en doelen op hoofdlijnen, maar blijft weg van details. Elke gemeente moet voor 2027 een omgevingsvisie vaststellen zo schrijft de Omgevingswet, die sinds 1 januari van kracht is, voor. Zonder veel tegenslag kan Lochem de visie nog net voor de zomer vaststellen.

Door Henri Bruntink

De visie stelt: ‘Lochem is in 2040 nog altijd een aantrekkelijke, landelijke en groene gemeente. Het is hier goed wonen, werken en recreëren. De verschillende dorpen, buurtschappen en stad Lochem zijn gegroeid ten opzichte van 2024, maar hebben ieder hun eigen identiteit gehouden. In 2040 is Lochem een veelzijdige gemeente waar iedereen er toe doet en mee kan doen. Met elkaar en voor elkaar. Een inclusieve, autonome gemeente, krachtig en in balans.’

Bundeling regels
De Omgevingswet is feitelijk een bundeling van vele bestaande regels en wetten op het gebied van natuur, economie, mobiliteit, wonen, ruimte, zorg en veiligheid. Doel is vereenvoudiging en meer flexibiliteit. Het idee is dat mensen die plannen hebben al, voordat ze bij de gemeente aankloppen, kunnen toetsen of het past binnen het plaatselijke beleid. Ook met de participatie moet bij voorkeur al voor de aanvraag worden begonnen. Critici waarschuwen dat de bundeling van thema’s de wet juist ingewikkeld maakt en dat de ‘losse formuleringen’ juridisch mogelijk niet altijd stand houden.

Lochem heeft zes hoofdambities geformuleerd, met een sterke onderlinge verbinding. Uitgangspunt was dat binnen de beschikbare ruimte slimme keuzes gemaakt moeten worden.

De ambities zijn:
1. In Lochem is het fijn wonen en leven
2. Lochem is aantrekkelijk en groen
3. Lochem is ondernemend en uitnodigend
4. Lochem wordt klimaatneutraal en klimaatbestendig
5. Lochem is veilig, gezond en inclusief
6. Lochem is bereikbaar en zet in op duurzame mobiliteit

Input samenleving
Eerder werd, onder meer via inloopbijeenkomst, input uit de samenleving opgehaald. Ook werd met veel maatschappelijke organisaties gesproken. Sommige inwoners willen liefst dat alles zo blijft als het is. Behoud van natuur, groen en voorzieningen werd veel genoemd. Net als meer woningen. Woningbouw is een noodzaak en dat gaat vrijwel zeker ten koste van delen van het buitengebied. Wethouder Marja Eggink zegt: “Groei is geen doel op zich, maar wel nodig om de voorzieningen en dus de leefbaarheid op peil te houden. Te denken valt onder meer aan sportfaciliteiten en zwembaden.”

De vergrijzing noopt tot beleid waardoor jonge gezinnen worden aangetrokken en dat voorkomt dat jongeren wegtrekken. Dit kan worden bereikt door woningbouw voor bepaalde doelgroepen. Voor ouderen zijn bijvoorbeeld nieuwe woonzorglocaties van belang. Hiervoor vormen de erven van boeren die er de komende jaren mee stoppen een mogelijke optie. Voor zo ver nieuwbouw buiten de huidige kernen plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de mobiliteit. Een stevig raakvlak met de gemeentelijke economie is er ook. Voor de kern Lochem voorziet de visie een steviger groei om de regiofunctie van de stad te versterken.

Lange weg
Lochem is al voor de coronapandemie begonnen met de ontwikkeling van een visie. De invoering van de Omgevingswet werd meerdere keren uitgesteld. In eerste instantie maakten de kernen een houtskoolschets. De gemeenteraad trapte vervolgens op de rem om eerste de kernvisies Wonen vast te stellen. Daarna begon - ongeveer een jaar geleden - de ontwikkeling van de conceptvisie. Daarbij zijn veel afdelingen van de gemeente betrokken. Door veelvuldig overleg is de integrale visie tot stand gekomen.

De wethouder zegt trots te zijn op de visie zelf, maar ook op het feit dat de dorpsraden, die stevig betrokken waren bij de totstandkoming ervan, zich over het algemeen herkennen in het eindresultaat. De omgevingsvisie vormt de basis voor nader uit te werken beleid. Het is de bedoeling dat het een document is, dat waar en wanneer nodig wordt aangepast aan de veranderende wereld.

Flexibel
De gemeente kan via de Omgevingswet flexibeler omgaan met aanvragen. Er is binnen kaders ruimte voor maatwerk. Het is de bedoeling dat de houding ten aanzien van particuliere initiatieven verschuift van ‘nee, tenzij...’ naar ‘ja, mits...’. Er kan meer maatwerk worden geleverd. Dit leidt ertoe dat er aandacht moet zijn voor controle en handhaving. De wethouder zegt zich hiervan bewust te zijn en dat dit nader moet worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor de wijze van monitoren en evalueren van het beleid.

De ontwerp-omgevingsvisie is integraal te lezen via lochem.nl/omgevingsvisie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant